За нас

Сдружението е учредено на 20.02.2004 г., вписано в регистъра с Решение № 1 от 13.04.2004 г. на СГС по Ф.Д. № 3208/2004 и регистрирано в ЦРЮЛНСЦ при МП под № 20040608001 (Булстат 131236163, дан.№ 2226195532).

Членове на Управителния съвет на сдружението са: арх. Йонка Маринова – изп. Директор, арх-инж. Стефан Даскалов – председател и инж. Огнян Диков – член.Основни цели на сдружението:

  • Съдействие за подобряване качеството и опазването на околната среда на национално ниво, в регионален и международен мащаб;
  • Подпомагане провеждането на ефективна държавна екологична политика;
  • Разпространение на екологично познание и приложение на опита и политиката на Европейския съюз, както и друг чужд ефективен опит, в опазване на околната среда;
  • Повишаване на общественото екологично съзнание;
  • Подпомагане на фирми, сдружения, местни власти и други ползватели при въвеждането на системи за управление на околната среда и одитиране, управление на качеството и безопасни и здравословни условия на труд, управление и превенция на риска;
  • Провеждане на мултидисциплинарни изследвания и научно-приложни разработки в сферите на опазване на околната среда и превенция на природните и антропогенни рискове, устойчивото развитие, вкл. устойчивото градско развитие и практическото им въвеждане при интегрираното управление на общество, икономика и околна среда.


Устав на сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Алианс за околна среда"История и първи стъпки към учредяване на сдружението:

През август 2003 г. "Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони" (АУРЕ) в партньорство с Министерство на околната среда на провинция Хесен, Германия предприеха проекто-инициативата за влизане на българската икономика в съответствие с европейските и световни норми и стандарти, вкл. екологични, с цел повишаване конкурентната й способност.

През ноември 2003 г. българска група, включваща представители на АУРЕ, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката и Изпълнителна агенция "Българска Служба за Акредитация", участва в работна среща с експерти от Министерство на околната среда на Провинция Хесен и Хесенския "Алианс за Околна Среда" в град Висбаден.

През март, 2004 г. в София последва и втория българо-хесенски семинар с цел подкрепа на учредяването и регистрацията на българския "Алианс за Околна Среда" като НПО в обществена полза.

През 2005 г. АОС и АУРЕ успешно реализираха проект по линия на ПУДООС при МОСВ – "СУОС в общините и възможностите на интегрираната система за управление на околната среда, качеството и безопасността на труда в МСП".

От 2006 г. насам Сдружението е член на Постоянните правителствени Комисии "България – Бавария" и "България - Баден Вюртемберг", като подпомага дейността на Междуведомствената работна група към МС за сътрудничество с двете федерални провинции и изпълнението на съвместни проекти.

През 2007 г. предметът на дейност на организацията бе разширен с елемента научноизследователска и развойна дейност (код 72.19 по КИД-2008) и в тази сфера Сдружението е партньор в проекти за управление на природните рискове, в инициативите по програма ГМООС (GMES) на ЕС и други европейски инициативи като Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), както на национално и общинско, така и на европейско ниво (виж връзки с BSDI-portal и други).

От 2007 г. Президентът на сдружението е едно от националните контактни лица по Седма рамкова програма за научни изследвания на ЕС по тема 6 – Околна среда и климатични промени: http://cordis.europa.eu .
От 2010 г. Президентът на сдружението е административен ръководител на Български Информационен Офис по програма за Глобален Мониторинг на Околна Среда и Сигурност (ГМОСС) - БИОГ-ЗН: http://www.gmes-bg.org.НАГОРЕ