Новини

Май 2018

GDPR: Новите правила за защита на лични данни - линк

Април 2018

Сдружението ни е член на обединение по ЗЗД с цел изготвяне на проект на ОУПО Сухиндол, като за целта публикува годишния си финансов отчет за изтеклата 2017 г. - линк

Декларацията за неактивно предприятие на Консорциума БИОГ - ДЗЗД за м. януари 2017 г., съгласно Закона за счетоводството, както и Справката за вписаните обстоятелства и дерегистрирация от Булстат регистъра са публикувани и можете да намерите от този линк

Юни 2017

Сдружението ни е член на обединение по ЗЗД с цел изготвяне на проект на ОУПО Сухиндол, като за целта публикува годишния си финансов отчет за изтеклата 2016 г. - линк

Годишният финансов отчет на Консорциума БИОГ - ДЗЗД за 2016 г., съгласно чл.38 от Закона за счетоводството е публикуван и можете да намерите от този линк

Юни 2016

Годишният финансов отчет на Консорциума БИОГ - ДЗЗД за 2015 г., съгласно чл.38 от Закона за счетоводството е публикуван и можете да намерите от този линк.

Проект за сътрудничество между Държавна агенция Архиви и Държавния архив на Баден-Вюртемберг

В рамките на дейността на Междуведомствената работна група към МС по заповед № Р-16 от 2010 г. актуализирана с Заповед № Р-232 / 28.10.2011 г. на Министър-председателя за "Координирани инициативи по Европейските стратегии 2020 и Дунавския регион в сътрудничество с Германия - провинции Бавария и Баден Вюртемберг" и в изпълнение на работните програми на двете постоянни комисии с тези федерални провинции, както и с активното съдействие на двете организации в обществена полза, Алианс за Околна Среда и АУРЕ-Екорегиони, от октомври 2011 г. се осъществява проект за сътрудничество между Държавна Агенция Архиви и Държавния архив на Баден-Вюртемберг, в резултат на което вече са проучени, публикувани и достъпни в дигитален вид средновековни документи, грамоти и други архивни фондове. Дейността е извършена на място от Илияна Паскова, началник отдел "Използване на архивните фондове", дирекция "Централен архив" при ДАА, по време на едномесечното и проучване през октомври 2011 г. Сътрудничеството продължава, като подобни проучвания и обмен на опит са предвидени и с провинция Бавария, ФРГ.

Акцент на обмяната на опит и работата на г-жа Паскова в Държавния архив Лудвигсбург е възможността и начина за предоставяне на дигитализирани архивни фондове в интернет, при което г-жа Паскова самостоятелно подготвя дегитализирането и представянето на архиви от микро-филми.
За повече информация

Съхраняваните по съображения за сигурност в една минна галерия в Шварцвалд микро-филмирани архивни фондове, като огромно национално богатство следва да бъдат предоставяни за широк достъп на всеки заинтересуван. Затова в Държавния архив Лудвигсбург, с ценната помощ на български експерт от ДАА София, г-жа Илияна Паскова, бе дегитализиран микро-филм с документи на немския орден (архивен фонд № В 249) и представен в Интернет с придружаващите го реквизити (съдържание, лупа за прочит с клик върху Bestand B 249 и др.). На тази база предстои презентирането и на нови документи в интернет.
За повече информация


Постоянна комисия "България-Бавария":

През 2014-2015 г. сдружението работи по проектни инициативи за програмата ГМООС Коперникус в контакт с Баварското ГМООС-бюро, Сдружението БавАИРиа и националния парк Берхтесгаден.

През ноември 2013 г. с посещение в Баварския Държавен Архив, в Държавната библиотека и в градската библиотека Мюнхен бе направено проучване за историческите връзки между България и Бавария през 8-9 век в издирване на свързани с този период документи.


Предишни участия на АОС в срещите на Постоянната комисия "България-Бавария":

 • На 28-29.11.2012 г. представители на сдружението участваха в работата на 12-тата сесия на Постоянната Комисия България – Бавария в гр. София.
 • На 9-10.03.2010г. представители на АОС участваха в 11-то заседание на Българо-Баварската комисия в град Инголщад, Германия. В резултат, в протокола и работната програма бяха включени теми от общ интерес като "Дунавска стратегия", опазване на околната среда, Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа за изграждане на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) и др.
 • Участие в Дунавския форум на университет Регенсбург (Donauforum) на 30.04.2009г. по линията с Бавария и представяне на позицията на Алианс за околна среда по подготовката на Дунавската стратегия (http://ec.europa.eu)
 • Участие в 10-то заседание на постоянната комисия "България-Бавария" на 26-27.06.2008г., на което беше договорено сътрудничество между България и свободна държава Бавария в областта на околната среда и защита от наводнения, създаване и поддържане на електронно правителство, управление на природните рискове и геоинформационни системи, участие по различни финансиращи програми на ЕС (FP7, INTERREG и др.)
 • Участие в 9-то заседание на постоянната комисия "България-Бавария" на 26.09.2006г. в Мюнхен. Бяха обсъдени възможности за сътрудничество в областта на опазване на околната среда и програма НАТУРА 2000; управление на защитени територии и сдружения за отдих и рехабилитация на околната среда; геоинформациони системи и управление на риска
 • Участие на АОС в Мюнхен на 8-то заседание на постоянната комисия "България-Бавария" на 03-05.11.2004г. Като най-важни сфери за сътрудничество и съвместна работа бяха набелязани управлението и оценката на локални процеси по програма "Местен дневен ред 21" и съответно – обмен на опит и добри практики в тази сфера между София и Мюнхен


Смесена комисия "България - Баден-Вюртемберг"

На 27 и 28 май 2011 г. представител на сдружението, един от водещите инициатори за изграждането на Югоизточноевропейски български културен институт в гр. Елванген, ФРГ, участва в 41-то честване на "Св. Методиевите дни" в града и съпътстващите ги научна кръгла маса за откриване на Югоизточеноевропейски български културен институт в град Елванген. По повод честванията беше открита и постерна документална изложба "Кирило-Методиевата идея в ортодоксалния свят", изготвена от Кирило-Методиевския научен център при БАН.

Links


Между 20 и 21.01.2011г. представители на сдружението взеха участие в работни срещи, състояли се в Щутгарт в Министерството на науката, изследванията и изкуството и в община Елванген, на които беше обсъдено изграждането на Югоизточен европейски български културен институт в Елванген. В резултат беше изготвен краткосрочен план за действие и реализация на инициативата.

Сдружението бе съорганизатор и модератор на официалното посещение и срещи на 16 членна делегация от град Елванген с президента на Р България, с председателя на Народното събрание, с Министерство на културата и с представители на български неправителствени организации.Предишни участия на АОС в срещи и инициативи на Смесената комисия "България - Баден-Вюртемберг":

 • Подготовка на предложения и съвместни проекти за работната програма, приета от 7-мата сесия на Смесената комисия, 26-27 януари 2015 г. в Офенбург, Германия
 • През 2014 г. Алианса кандидатства с 2 проекта по линия на Регионалния фонд за проекти по Дунавската стратегия СТАРТ и по Хоризонт 2020 за опазване и развитие на Културно – историческото наследство в малките и средни общини на Дунавското пространство и по протежение на водното течение „Райн – Майн – Дунав”.
 • През декември 2013 г. Алианса бе представен на международните конференции по темите на Дунавската стратегия в градските управи на Виена и на Щутгарт, където представи съвместните български инициативи и проекти в областта на мрежите за „Култура и Иновации” и за „Интегрирано управление на риска и територията”
 • През ноември 2013 г. представители на Алианса и на АУРЕ Екорегиони посетиха град Улм за работни срещи с Дунавското бюро и други представители от Баден Вюртемберг за представяне и съвместно изпълнение на инициативи и проекти по Дунавската Стратегия, вкл. и Методиевия Център в гр. Елванген.
 • На 15-16 ноември 2012 г. в София сдружението участва в работата на 6-тата сесия на Смесената комисия, където проектните инициативи за Методиевия център в Елванген и други проекти по Дунавската стратегия намират подкрепата в работната програма на Комисията.
 • Участие на 5-то заседание на комисията на 2-3.11.2010г. в град Щутгарт, където бяха обсъдени възможности за партньорство по Дунавската стратегия, програма ГМОСС на ЕС, програма INTERREG IVC, архивното дело и стартиране на инициативата за изграждане на Югоизточеноевропейски български културен институт в град Елванген, Германия
 • Честване на Методиевите дни в град Елванген в края на месец май 2010 г., където беше формулирана концепцията за изграждане на Югоизточеноевропейски български културен институт в град Елванген, Германия
 • Участие в 4-то заседание на комисията на 11-12.06.2009г. в град Русе, България.
 • Основни дискутирани теми:
  — задълбочаване на сътрудничеството в Дунавския регион и комплексните направления на устойчиво развитие в региона, свързани с инфраструктура на пространствените данни (по Директива 2007/02 на ЕС – INSPIRE), програма ГМОСС, обща информационна система за околна среда, въпроси, касаещи сигурността на външните граници на ЕС и др.
 • Участие в 3-то заседание на постоянната комися в Баден Вюртемберг на 30.05.2008г. в град Елванген, включително Честване на Методиевите дни в гр. Елванген – 2008г. На срещата бяха договорени първите стъпки за сътрудничество с градския архив на Елванген и университета в Тюбинген.
 • Членовете на комисията се включиха и във формулирането на проект по европейска програма INTERREG IVC за управление на наводненията по поречението на р.Марица, който да бъде осъществен съвместно с община Пловдив и немски партньори


Програма на ЕС за Глобален Мониторинг на Околната Среда и Сигурност (ГМОСС)
Учредяване на Български информационен офис по ГМОСС (БИОГ)

Част от екипа на АОС участва в подготовката и провеждането на Втора европейска работна среща по изграждане на оперативен капцитет по програма ГМОСС и земни наблюдения - 17-18 март 2011г., София, хотел Шератон. Срещата беше организирана от Министерски съвет на България, с подкрепата на различни организации и институтии на национално ниво и с любезното съдействие на Генерална Дирекция на ЕК "Предприятия и промишленост" и Генерална Дирекция на ЕК "Хуманитарна помощ и реакция при кризи". На събитието присъстваха над 250 участника от 22 страни. Повече информация за мероприятието можете да откриете на: www.gmes-bg.org. На срещата всички участници единодушно приеха заключителния документ от София - Sofia Conclusions II.

След успешното участие в организацията и провеждането на първата Европейска работна среща за изграждане на оперативен капацитет по земни наблюдения и програма ГМОСС на ЕС, в качеството си на част от екипа на организаторите и инициатор на идеята, АОС се включи в учредяването на Български информационен офис по ГМОСС на 26.10.2010 г. За административен управител на БИОГ бе избран г-н Стефан Даскалов, Президент на Алианс за околна среда. Сключено беше Рамково споразумение между БИОГ и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) за работа по програма ГМОСС на ЕС. Повече информация за БИОГ можете да получите на: http://www.gmes-bg.org, а за програма ГМОСС на ЕС се информирайте на: http://ec.europa.eu.

АОС се включи в подготовката и организацията на GMES Operational Capacity Workshop 1 на 25-26 март 2010г. в хотел Шератон, София. Като резултат от срещата бяха приети Заключенията от София - Sofia Conclusions.НАГОРЕ