Проекти

Югоизточноевропейски български културен институт- “Методиев център” в гр. Елванген
Хронологична справка (doc)
Инициатива - мрежа “Култура” (pdf)
Културно наследство и съвременни изкуства (pdf)
Дунавска стратегия - проект културни мрежи (pdf)
Концепция за мрежа "Култура и иновации - Русе" (pdf)

Участие на сдружението в проекта “НатурРегио за влажните зони”
Брошура за защитена местност “Калимок-Бръшлен” (pdf)

Участие на експерти на АОС в ИПГВР на гр. Русе
Плакат с по-значимите проекти в зоните за въздействие на ИПГВР Русе (pdf)
http://www.asde-bg.org

Подготвени ли сте за наводне ние? - източник FLAPP проект на ЕС
Езикът на риска при наводнения - Сравнителен речник на термини и дефиниции
"Оценка на сеизмичния риск - ГИС", вьзложител ДАИТС - 2006-2007 г.
Системите за Управление на Околната Среда – инструмент за постигане на устойчиво развитие в общините - EMAS Project
Кратка информация за РЪКОВОДСТВОТО “ЕКОСТЕП”
Доброволно задължение за спазване на критериите на “Екостеп”
EMAS и България - Предистория и същност